ที่ปรึกษาธุรกิจ ความอยู่รอดของธุรกิจ 4.0

ที่ปรึกษาธุรกิจ คือ ใคร คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ มี่ประสบการณ์ มีความสามารถ และมีข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจได้

วิธีการทำงานของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาจะเริ่มวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแยกแยะปัญหาให้ว่า สิ่งที่เห็นเป็นปัญหา หรืออาการ และต้องรู้ว่าปัญหาของธุรกิจของคุณ คือ อะไร
เมื่อรู้ปัญหาแล้ว ก็จะศึกษาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งที่ปรึกษาอาจให้คำแนะนำหรือหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ ต่อจากนั้นก็สร้างวิธีการแก้ปัญหาขึ้นมา หลังจากนั้นค่อยมาเลือกว่าแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง สรุปก็คือ วิธีการทำงานของที่ปรึกษาจะ วิเคราะห์ปัญหา ระบุตัวปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหา ให้ธุรกิจของคุณ นั่นเอง

ดังนั่นคุณลักษณะพื้นฐานของ ที่ปรึกษาธุรกิจ ควรมีดังนี้

  • ความสามารถในการคิดเชิงภาพรวม เป็นสิ่งที่นักปรึกษาที่ดีจำเป็นต้องมีกันเป็นลำดับแรกๆ ซึ่งการเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การแยก ความสัมพันธ์ และประเด็นสำคัญของปัญหานั้น ๆ จะส่งผลต่อการกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้ลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง
  • ความสามารถในการคิดเห็นในรูปแบบเชิงกลยุทธ์  เพื่อที่จะได้ใช้ในการเลือกวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้เร็ว และที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการมองเห็นถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่แข่งขัน บุคลากร หรือ ความพร้อมภายในองค์กร เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเอง
  • ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล คือการเข้าใจแนวคิด หรือแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งผลดีในการทำความเข้าใจและนำสู่การหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังทำให้การสื่อสารหรืออธิบายในผู้อื่นเข้าใจได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
  • งานที่ปรึกษามีลักษณะเฉพาะหน้า คือ ต้องให้คำตอบหรือผลตอบรับ ที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดี เพราะในหลาย ๆ กรณีหากมีข้อมูลที่เรียกว่า ฟังดูไม่มีเหตุผล หรือขัดกับความรู้สึกในด้านเหตุและผล ข้อมูลดังกล่าวมักจะเป็นข้อมูลที่ผิด หรือ ไม่ควบถ้วน

สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจ ถือว่าคุณกำลังเปิดตัวเองสู่โลกขอธุรกิจ ยุค 4.0 แล้วละคะ แนะนำให้ไปคุยกับ IT COLLA ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสามารถเฉพาะด้านมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นเท่าตัว หรือขยายฐานลูกค้าส่งผลให้กิจการมีกำไรโดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก ที่อยู่ติดต่อตามนี้เลยคะ   www.digitalmedia.in.th โทร.065-056-4298 อีเมล.[email protected] เฟดบุ๊ค.ITColla


ขอบคุณภาพและข้อมูลที่มา
http://marketeer.co.th/archives/104952
http://www.dbd.go.th
https://www.pexels.com/ 
http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=3318