ที่ปรึกษาธุรกิจ : ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การจ้างที่ปรึกษาธุรกิจนั้น หลายท่านกำลังกังวลว่าจะจ้างดีไหมและควรพิจารณาอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ มาช่วยให้ทุกท่านได้ตัดสินใจง่ายชึ้นคะ ที่ปรึกษาธุรกิจนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ลักษณะทั่วไปต่อไปนี้ที่ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ
 2. มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนให้คำปรึกษาแนะนำ และมีปฏิภาณไหวพริบดี
 3. มีความเข้าใจในใน ธุรกิจและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี
 4. ความสามารถในการสื่อสารกับธุรกิจ
 5. มีเหตุผลและใช้วิจารณญาณรอบด้าน
 6. มีบุคลิกส่วนตัว เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ใหญ่

จริยธรรมของที่ปรึกษา

 1. ที่ปรึกษาต้องทราบว่า ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัว ความลับทางการค้า ของผู้ประกอบการที่ขอใช้บริการปรึกษาแนะนำ เป็นสิ่งที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
 2. ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
 3. ที่ปรึกษาต้องตั้งใจอุทิศตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างดีที่สุด มีความเสมอภาคจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
 4. ที่ปรึกษาต้องไม่หาผลประโยชน์จากอาชีพแห่งตน และไม่นำความรู้ที่ได้จากผู้ขอคำปรึกษาไปประกอบอาชีพของตนเองหรือบุคคลที่สาม
 5. ที่ปรึกษาต้องศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้การให้คำปรึกษาแนะนำมีคุณภาพเชื่อถือได้
 6. ที่ปรึกษาต้องไม่ให้คำปรึกษาแนะนำ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของสังคม
 7. ที่ปรึกษาต้องให้คำปรึกษาแนะนำด้วยความระมัดระวังภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง มีเหตุและผลด้วยความอิสระของตนเอง โดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่เบื้องหลัง อันมีเจตนามุ่งร้ายต่อผู้ประกอบการที่ขอคำปรึกษา
 8. ที่ปรึกษาต้องไม่ให้ข่าวอันเป็นผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการที่ขอคำปรึกษา หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของอาชีพที่ปรึกษา
 9. ที่ปรึกษาต้องไม่รับให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ 2 ธุรกิจ ที่มีความขัดแย้ง มีการแข่งขันกันในคราวเดียวกัน
 10. ที่ปรึกษาต้องไม่กระทำอันเป็นการกล่าวร้าย หรือละเมิดหน้าที่ที่ปรึกษาด้วยกัน หรือผู้มีวิชาชีพอื่นอันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
 11. ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่น ที่ร่วมปฏิบัติงาน โดยต้องควบคุมแนะนำให้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจรรยาบรรณที่ควรพึงปฏิบัติ
 12. ที่ปรึกษาต้องดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำต่อผู้ประกอบการ ด้วยตนเองทุกครั้ง
 13. ที่ปรึกษาต้องไม่เคยรับโทษ หรือ ต้องคดี เกี่ยวกับคดียาเสพติด หรือ คดีอาญา คดีฉ้อโกง
 14. ที่ปรึกษาต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับการร้องขอ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลที่สามารถรับฟังได้
  ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้นและลองให้ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยต่อความยอดความอยู่รอดของธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจโคราชที่กำลังงมองหาที่ปรึกษาธุรกิจคุณอยู่ ลองเข้าไปปรึกษา ผู้นำด้านการธุกิจ IT COLLA ประจำจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราชนั่นเอง ได้แล้ว สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ WWW.ITCOLLA.COMแล้วคุณจะพบว่าการมีที่ปรึกษาช่วยธุรกิจคุณได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-056-4298 , FB : ITColla  , e-mail [email protected]


ขอบคุณภาพและข้อมูลที่มา
Z:\Manual\คู่มืองานบริการวิชาการของคณะ\คุณสมบัติและจรรยาบรรณที่ปรึกษา.doc